Ανακοίνωση εξέδωσε ο Δήμος Αμοργού σχετικά με την πρόσληψη προσωπικού στο Δημοτικό Κάμπινγκ του νησιού.

Παρακάτω θα βρείτε την ανακοίνωση υπ’αριθμ.ΣΟΧ 1/2022 για την πρόσληψη προσωπικού με σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου για το Δημοτικό Κάμπινγκ.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να αποστείλουν τα απαιτούμενα  δικαιολογητικά ηλεκτρονικά (amorgos@aigaio.gr) είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Αμοργού, Χώρα Αμοργού, Τ.Κ 84008, απευθύνοντάς την στο Γραφείο Προσωπικού του Δήμου Αμοργού, υπόψη κου Πορτοκάλη Δημητρίου (τηλ. επικοινωνίας: 2285360-229).

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι μέχρι τις 13/05/2022

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΗΜΟΥ ΑΜΟΡΓΟΥ ΣΟΧ1-2022 – ΓΙΑ ΚΑΜΠΙΝΓΚ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΟΧ-1

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η-Υ